1. مطالعۀ سبک شناختی واژه‌های گناه در قرآن

دوره 35، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-41

سید مهدی مسبوق؛ ‌ رسول فتحی مظفری