کلیدواژه‌ها = اعجاز قرآن
بازیابی جهات اهمیت فواصل قرآنی

دوره 38، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 57-77

علی‌اصغر آخوندی


بررسی تقدّم و تأخّرِ جار و مجرورها (مطالعه موردی قرآن کریم)

دوره 36، شماره 3، آذر 1396، صفحه 79-95

قادر قادری؛ حمزه حاجی؛ جعفر صدری


ارتباط معنایی اسمای حسنای خداوند در فواصل آیات با محتوای آن‌ها

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 42-60

سید عبدالرسول حسینی‌زاده