دوره و شماره: دوره 40، شماره 1 - شماره پیاپی 150، خرداد 1400، صفحه 4-147 
تحلیل زبانی سورۀ احزاب با تکیه بر آوامعنایی

صفحه 4-25

حمیده حسنی حسین آبادی؛ دل آرا نعمتی پیرعلی؛ سوسن ال رسول؛ عبدالمجید طالب تاش


نسبت‌سنجی بهشت و جهنم با دیگر عوامل انگیزش اخلاقی در قرآن

صفحه 107-129

بی بی حکیمه حسینی دولت آباد؛ علی اصغر شعاعی؛ حسنعلی رضی