دوره و شماره: دوره 41، شماره 2 - شماره پیاپی 155، شهریور 1401، صفحه 4-154