دوره و شماره: دوره 41، شماره 3 - شماره پیاپی 156، آذر 1401، صفحه 4-144