1. مبانی و محدودیت‌های آزادی اطلاعات و قرآن کریم

دوره 34، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-25

عیسی زارعی؛ نیره خداداد شهری