دوره و شماره: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 131، شهریور 1395 
تحلیلی بر معناشناسی واژه «کَبَد» در قرآن

صفحه 53-72

احمد اسدی؛ محبوبه غلامی؛ معصومه غلامی