دوره و شماره: دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی 120، آذر 1392، صفحه 4-140 
جلوه‌های متضادنما در شخصیّت امام علی(ع)

صفحه 30-51

شهاب الدّین ذوفقاری؛ فاطمه جعفری هرستانی


روش و مراحل تنبیه در داستان‌های قرآن

صفحه 72-88

محمدحسین مردانی نوکنده؛ قاسم علی کابلی