دوره و شماره: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 136، آذر 1396 
بررسی ابواب جهنم در قرآن

صفحه 24-43

رحمان عُشریه؛ سیدمحمد موسوی؛ میلاد دیناروند؛ مرتضی سازجینی