دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 119، تابستان 1392، صفحه 4-156 
4. آسیب شناسی عمل صالح در قرآن

صفحه 77-95

زینب غلامی؛ بی‌بی حکیمه حسینی