دوره و شماره: دوره 29، شماره 3 - شماره پیاپی 108، آذر 1389، صفحه 3-142