دوره و شماره: دوره 28، شماره 3 - شماره پیاپی 104، آذر 1388، صفحه 4-152 
در اندونزی

صفحه 140-152

غلامرضا جلالی