1. عظمت حادثۀ عاشورا و راز بقای آن

دوره 37، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 58-67

محمد مهدی رکنی یزدی


2. بقای نام نیک و آثار آن

دوره 37، شماره 1، بهار 1397، صفحه 4-9

محمدمهدی رکنی یزدی


3. جستارى دربارۀ شر و عدل آفریدگار از منظر قرآن

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 4-26

محمدمهدی رکنی یزدی


4. زیارت امام علی بن موسی الرضا دیداری مسرتبخش وغم زدای

دوره 36، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 4-6

محمد مهدی رکنی یزدی


5. سیماى فاطمه (ع) در آیاتى از قرآن به روایت اهل‏ سنّت

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 11-23

محمد مهدی رکنی یزدی؛ عبدالکریم عبداللّهی


6. امام مهدی(ع) دهمین خلیفۀ پیامبر اسلام (ص) در روایات اهل سنّت

دوره 35، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-24

محمد مهدی رکنی یزدی؛ عبدالکریم عبداللّهی


7. ضرورت نیرومندى و اقتدار حکومت اسلامى

دوره 34، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 22-29

محمد مهدی رکنی یزدی