1. در جستجوی «کتاب التفسیر» حسن بن محبوب

دوره 38، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 49-75

علی راد؛ سعید عزیزی


2. خاورشناسان و چالش تحریف قرآن در نگاه امامیه

دوره 38، شماره 1، بهار 1398، صفحه 4-49

علی راد


3. تحلیل انتقادی شبهات تبار ابراهیم (ع)

دوره 37، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 8-26

علی راد


4. تحلیل انتقادی احادیث تبارشناسی الیاس

دوره 37، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 14-32

علی راد


5. آموزۀ استکمال رزق با تأکید بر تحلیل حدیث «لا تموتُ نفسٌ حتى تستکملَ رزقَها»

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 24-45

علی راد؛ عاطفه محمدزاده