دوره و شماره: دوره 38، شماره 4 - شماره پیاپی 145، اسفند 1398، صفحه 4-141 
1. مقابله با کرونا در عرصۀ فرهنگ

صفحه 4-7

امیر سلمانی رحیمی


5. مبانی سنخ‌شناسی در قرآن کریم

صفحه 78-101

سهراب مروتی؛ بهروز سپیدنامه؛ صدیقه کرمی