دوره و شماره: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 130، خرداد 1395 
3. مطالعۀ سبک شناختی واژه‌های گناه در قرآن

صفحه 25-41

سید مهدی مسبوق؛ ‌ رسول فتحی مظفری