ضروری  است نویسندگان و پژوهشگران گرامی  مقالات خود را براساس  شیوه نامه مجله  تنظیم و (فرم تعهدنامه و  تعارض منافع) را تکمیل نمایند.

 


 نوع اعتبار                        علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

 توالی انتشار                   فصلنامه

 زبان نشریه                      فارسی (چکیده: فارسی و انگلیسی)

 نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)

  مشابه یابی: گفتنی است مقالات ارسالی  پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور همانندجویی می شود.

 

 

شماره جاری: دوره 39، شماره 2 - شماره پیاپی 147، تابستان 1399، صفحه 4-112 

ابر واژگان