1. نگاهی به پیام‌های نوروزی مقام معظّم رهبری

صفحه 4-5


2. ابعاد مواجهه انسان با خود با تکیه بر قرآن و حدیث

صفحه 6-26

محمدتقی سبحانی‌نیا


3. روابط بینامتنی قرآن با نامه سی و یکم نهج البلاغه

صفحه 27-43

سید مهدی مسبوق؛ حسین بیات


4. دل در مصباح الهدایه (بررسی دل از دیدگاه کاشانی و مقایسه آن با توصیفات قرآنی و احادیث)

صفحه 44-64

مهدی ملک ثابت؛ احمد حیدری


5. در اندیشۀ فرجام حیات

صفحه 65-85

محمد مهدی رکنی یزدی


6. تاریخ کتابخانۀ آستان قدس رضوی تا پایان دورۀ قاجار با تکیه بر اسناد

صفحه 86-104

الهه محبوب فریمانی


7. کتیبه‌های سنگی موزه آستان قدس رضوی

صفحه 105-125

میثم جلالی


8. مطالعات اخیر در زمینه قرآن در غرب: جهت گیری ها و گرایش ها (گزارشی از سخنرانی پروفسور مظفر اقبال)

صفحه 126-134

جواد قاسمی


9. معرفی معجم أعلام المتکلّمین

صفحه 135-138

محمد قائمی


10. معرفی غریب الحدیث فی الکتب الأربعة

صفحه 139-140

محمدحسن زبری قاینی